خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۲۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۳۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۲۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۳۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۷۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۳۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۸۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*5 ۱,۰۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۹۸۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۸۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۳۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۵۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۱۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷,۹۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۰۷۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۵۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۵۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کرافت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۶۰,۰۰۰ 15 الی 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۲۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۹۰۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی برفکی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۹۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۳۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹۹۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کرافت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۸۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۳۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۱۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۱۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۲,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۷۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۱,۲۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۳,۰۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۲,۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۳,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۶,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 آ6 14*10 ۵۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۹۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۵۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۳۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۲۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۴,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۵,۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۳۰۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۲,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۲۱۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۱,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۵,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۵۰۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۵۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۶,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۳,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷,۲۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۸,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۹۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۳۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۲,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۲۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۹۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۹,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۹۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۲۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۶,۲۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۳۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۵۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۳,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۱,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۳,۸۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۷,۵۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۴,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۹۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۶,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۵,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۶,۵۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۹۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۵۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۷,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۸,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۹۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۶,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۹,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۰۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۷,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۵,۱۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۶,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۰۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۰۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۸۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۴۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۵,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۲۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۶۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۷۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۴۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۵۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۹۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۶۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۸۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۶۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
فرم اختصاصی تقویم رومیزی
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۱,۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۲,۸۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۳,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۵,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۷,۰۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۲,۳۶۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۳,۴۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۴۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۷,۹۳۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۰۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۱۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۹۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۷۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۵۶۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری