خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۵۰,۰۰۰

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۲۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۶۷۰,۰۰۰

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۵۰,۰۰۰

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۲۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۶۷۰,۰۰۰

سوسماری یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

سوسماری دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۸۷۰,۰۰۰ 2 روز کاری ۹۲۰,۰۰۰

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۹۱۰,۰۰۰ 2 روز کاری ۹۶۰,۰۰۰

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶۱۰,۰۰۰
2 CD سی دی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶۸۰,۰۰۰
2 CD سی دی ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۵۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۶۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۷۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۱۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۲,۰۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۳۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۹۳۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۱۰۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۴,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۸۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۹۴۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۶۶۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۵۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری ۵۷۰,۰۰۰

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۶۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری ۶۶۰,۰۰۰

کرافت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۲۵۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۸۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۸۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۴۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز ندارد

پی وی سی برفکی 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۶۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۷۳۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۹۸۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۹۵۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۰۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۸۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۲,۳۲۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

کرافت لمینت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کارتی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۲,۰۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۲۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۱,۰۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۱۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۲,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۲,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۵,۵۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 آ6 14*10 ۴۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۲۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۲۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۵۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۳,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۱,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۹۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۵۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۴۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۳,۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۱,۹۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۴,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۴,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۹,۲۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۶۲۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۱,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۶۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۸۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۵۵۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۳۳۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۵,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۵۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۷۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۰۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۸۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۰۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۴۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۶,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۹۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۳,۳۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۵۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۸,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۴,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۹,۰۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۹,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۷,۹۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۲۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۲۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۹,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۴,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۷۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۴,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۰۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۸۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۴,۳۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۸,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۴۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۷۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۵,۲۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۶۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۰۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۵۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۲۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۷,۲۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۶۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۶,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۷,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۷۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۹۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۳۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۸,۵۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۴,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۱,۳۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۷۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۸,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۳۴,۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۱۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۹۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۸,۹۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 21*29.7 ۴,۸۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 21*14.8 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۴,۷۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۵,۵۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 21*29.7 ۶,۲۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 21*14.8 ۳,۱۳۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۰۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۰۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۸۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۶,۳۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۳۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۶۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۷۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۸۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۱۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۰۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۰۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۵۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۷۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۸۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۸,۴۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۴,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
فرم انتخاباتی
فرم اختصاصی تقویم رومیزی
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۵۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۵,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۷,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۵,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۵,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۶,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۸,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۴,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۵,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری