خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۳۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۵۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۳۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۵۰,۰۰۰ 1 الی 3 روز کاری ندارد

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۶۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۶۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۲,۰۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*5 ۱,۲۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۱۷۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۰۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۰۳۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۹۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۶۷۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۱۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷,۹۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۳۳۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۶۷۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۵۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کرافت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۰۰,۰۰۰ 15 الی 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۲۴۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۰۳۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی برفکی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۰۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۱۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۷۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کرافت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۲۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۳۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۳۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۳۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۰۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۳۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۰۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۲۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۹۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۵۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۳,۰۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۲,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۳,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۶,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
18 آ6 14*10 ۵۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۱۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۸۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۰۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۴,۸۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۵,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۶۸۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۲,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۴۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۱,۰۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۵,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۰۴۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۲۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۶,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۳,۱۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷,۸۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۰۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۹,۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹,۷۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۰۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۲۲,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۸,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۸۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۵۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۱,۱۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۵,۴۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۷۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۶,۲۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۷۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۳,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۱,۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۴,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۸,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۴۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۵,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۵۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۰۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۶,۴۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۴,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۶,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۷,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۴۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۸,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۹,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۰۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۸,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۵۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۵۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۷,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۷۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۳۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۵,۲۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۶,۱۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۱۶۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۱۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۸۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۹۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۴۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۵,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۳۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۶۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۸۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۴۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۶۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۸۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۹۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۸۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۹۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۴۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۶۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۶۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
فرم اختصاصی تقویم رومیزی
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۱,۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۲,۸۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۳,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۵,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۷,۰۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۲,۳۶۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۳,۴۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۴۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۷,۹۳۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۰۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۰۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۱۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۹۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۷۲۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۵۶۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری